Vastuullisuus

Indoor Group Oy:n yhteistyökumppanin eettinen ohjeistus – Code of Conduct

Hyvät yhteistyökumppanimme,

Indoor Group on johtava suomalainen sisustus- ja huonekalukaupan osaaja kahdella vahvalla brändillään ASKO ja SOTKA. Toimimme kasvuhakuisesti Suomessa ja lähialueilla laajalla yhteistyöverkostolla. Yhteistyössämme eri toimijoiden kanssa on olennaista, että toimintaamme ohjaavat yhteiset arvot.

Tämä eettinen ohjeistus toimii ohjekirjana päivittäisessä työssä, jossa haasteita voi ilmaantua. Indoor Group on täysin sitoutunut vastuulliseen toimintaan kaikissa liiketoiminnan eri muodoissa. Tämä eettinen ohjeistus perustuu Indoor Groupin keskeisimmille arvoille, joista emme tingi missään tilanteissa.

Toivon ja odotan jokaisen yhteistyökumppanimme tutustuvan eettiseen ohjeistukseemme huolella. Näitä ohjeita noudattamalle varmistamme, että teemme oikeita valintoja päivittäisessä työssämme.

Vantaalla, 3.8.2023
Lauri Veijalainen
Toimitusjohtaja
Indoor Group Oy

Indoor Group Oy - Code of Conduct

Lakien noudattaminen

Indoor Group Oy noudattaa pakottavaa lainsäädäntöä ja määräyksiä kaikessa toiminnassaan. Lisäksi Indoor Group Oy noudattaa rajat ylittävässä kaupassa pakotteita ja muita kaupparajoituksia sekä niiden asettamia rajoituksia tuotteiden viennissä ja tuonnissa.

Yhteistyökumppaninamme sitoudut noudattamaan pakottavaa soveltuvaa lainsäädäntöä, edellä mainittuja rajoituksia etkä myöskään kehota ketään lakien rikkomiseen tai noudattamatta jättämiseen tai hyväksy tällaista toimintaa. Lakeja on noudatettava jokaisessa valtiossa, jossa yritystoimintaa harjoitetaan. Edellytämme, että seuraat lainsäädännön muutoksia ja reagoit niihin asianmukaisesti. Epävarmoissa tilanteissa pyydät neuvoa lakien noudattamisen varmistamiseksi.

Sitoutuminen reiluun kilpailuun ja kuluttajien oikeuksiin

Indoor Group Oy sitoutuu reiluun ja rehelliseen kilpailuun, jossa noudatetaan pakottavaa kilpailulainsäädäntöä. Pidättäydymme osallistumasta laittomiin toimiin ja toteuttamasta sellaisia. Yhteistyökumppaninamme sitoudut noudattamaan kilpailulainsäädäntöä ja erityisesti siihen, ettet osallistu millään tavalla sellaiseen toimintaan, joka rajoittaa tai estää kilpailua soveltuvan lain vastaisesti. Toimintasi perustuu avoimeen ja toimivaan kilpailuun. Esimerkiksi hinnoista sopiminen kilpailijoiden kanssa ei ole hyväksyttävää.

Yhteistyökumppaninamme kunnioitat myös kuluttajien oikeuksia ja toimit markkinoinnissasi vastuullisesti ja asianmukaisesti. Huolehdit myös tuoteturvallisuudesta ja erityisesti siitä, että tuotteet ja palvelut täyttävät lain edellytykset.

Eettinen liiketoiminta

Indoor Group Oy sitoutuu korruption ja lahjonnan vastaiseen toimintaan. Yhteistyökumppaninamme et harjoita toimintaa, jossa viranomaisille tai muille toimijoille luvataan lahjuksia tai laittomia maksuja. Et myöskään valtuuta tällaisten maksujen suorittamista puolestasi. Et myöskään hyväksy tai kehota ketään ottamaan vastaan lahjuksia tai laittomia maksuja. Tiedostamme, että kohtuullinen huomaavaisuus on tavanomaista liiketoimintasuhteissa, mutta kiellämme kaiken lahjonnan ja lahjojen vastaanottamisen, jota ei voida pitää tavanmukaisena, kohtuullisena ja lakien mukaisena tai joka voidaan tulkita yritykseksi vaikuttaa liiketoimintaan. Indoor Group Oy ei hyväksy, edistä eikä tue rahanpesua.

Yhteistyökumppaninamme harjoitat liiketoimintaasi vain hyvämaineisten osapuolten kanssa, jotka harjoittavat laillista liiketoimintaa ja joiden varat ovat peräisin laillisista lähteistä.

Ihmisoikeudet ja tasa-arvo

Indoor Group Oy kunnioittaa ja noudattaa Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa määriteltyjä periaatteita. Ihmisoikeuksien toteutumista pyritään edistämään kaikessa toiminnassa. Ihmisoikeuksien loukkauksia, lapsityövoiman käyttöä tai muita pakkotyön muotoja Indoor Group Oy ei hyväksy missään muodossa. Yhteistyökumppaninamme sitoudut noudattamaan samoja ihmisoikeuksia kunnioittavia periaatteita.

Yhteistyökumppaninamme sitoudut myös tarjoamaan tasa-arvoista kohtelua ja kunnioitusta kaikkia ihmisiä kohtaan sukupuolesta, kansallisuudesta, uskonnosta, rodusta, iästä, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, poliittisista mielipiteistä, ammattiliiton jäsenyydestä taikka yhteiskunnallisesta tai etnisestä alkuperästä riippumatta.

 

Tämän lisäksi sitoudut tarjoamaan turvallisen ja terveellisen työympäristön pakottavan lainsäädännön mukaisesti. Pyrit estämään työaikana tapahtuvat onnettomuudet sekä vähentämään terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä riskejä työpaikalla. Työstä on maksettava vähintäänkin soveltuvan lain mukaista vähimmäispalkkaa.

Ympäristö

Indoor Group Oy noudattaa ympäristölainsäädäntöä ja käytäntöjä, jotka suojelevat ja ylläpitävät ympäristöä. Yhteistyökumppaninamme noudatat myös ympäristölakeja ja -määräyksiä. Toiminnassasi arvioit säännöllisesti mahdollisia ympäristöriskejä ja niiden vaikutuksia. Yhteistyökumppaninamme sitoudut minimoimaan ympäristövaikutuksesi ja pyrit toiminnassasi löytämään tapoja, jolla pystyt pienentämään ympäristövaikutuksia entisestään.

Yhteistyössä kumppaniensa kanssa Indoor Group Oy haluaa käyttää ja kehittää ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Pyrkimyksenä on parantaa toimintojen energiatehokkuutta, vähentää jätteen määrää ja suojella ympäristöä.

Luottamuksellisen tiedon käsitteleminen

Indoor Group Oy on sitoutunut suojelemaan luottamuksellisia aineistoja ja tietoja. Käytämme luottamuksellista tietoa ainoastaan laillisiin liiketoimintatarkoituksiin. Vastaavasti yhteistyökumppaninamme pidät  salassa Indoor Group Oy:stä tai muilta kolmansilta tahoilta saamasi luottamukselliset tiedot salassa. Tällaisia luottamuksellisia tietoja ovat muun muassa Indoor Group Oy:n toiminta, henkilökunta, asiakkaat, yhteistyökumppanit, tuotteet, rahankäsittely sekä tietoturva. Käyttäessäsi sähköisiä työvälineitä sitoudut huolelliseen toimintaan ja erityisesti pitämään huolta, että asiattomat henkilöt eivät luvattomasti pääse käsiksi luottamukselliseen materiaaliin.

Henkilötietojen asianmukainen käsittely

Indoor Group Oy noudattaa hyvää henkilötietojen käsittelytapaa ja tietosuojakäytäntöjä sekä kunkin maan soveltuvaa lainsäädäntöä. Yhteistyökumppaninamme sitoudut vastaavasti huolelliseen ja asianmukaiseen henkilötietojen käsittelyyn. Suunnittelet asianmukaisen käsittelytavan etukäteen ja huolehdit rekisterin tietojen oikeellisuudesta. Kerrot rekisteröidyille rekisterin olemassaolosta ja heidän oikeuksistaan.

Indoor Group Oy:n brändien ja maineen suojelu

Indoor Group Oy:n omistukseen kuuluu kaksi tunnettua suomalaista huonekaluketjua, Asko ja Sotka. Molemmilla ketjuilla on pitkä historia Suomen huonekalumarkkinoilla ja täten tarkkaan rakennettu brändi ja yrityskuva.

Yhteistyökumppaninamme sitoudut toimimaan tavalla, joka ei vaaranna Indoor Group Oy:n, Sotkan tai Askon brändin, yrityskuvan ja maineen vahingoittamisesta. Ilman Indoor Group Oy:n lupaa ei sosiaalisessa mediassa ja muussa viestinnässä saa käyttää yhteistyökumppanien toimesta omistamiamme brändinimiä.

Rikkomukset ja huolenaiheet

Kaikkien Indoor Group Oy:n yhteistyökumppaneiden on noudatettava tätä eettistä ohjeistusta. Epäselvissä tilanteissa yhteistyökumppaninamme sinulla on velvollisuus kysyä neuvoa Indoor Group Oy:n yhteyshenkilöltä toimintaohjeita kirjallisesti. Rohkaisemme myös raportoimaan mahdollisista lainsäädännön ja tämän ohjeistuksen rikkomuksista tai huolenaiheista Indoor Group Oy:n yhteyshenkilöllesi. Kaikki saapuneet ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti ja tutkitaan huolellisesti. Mikäli yhteyshenkilö ei pysty vastaamaan tarpeeseenne, ota yhteys yhtiön toimitusjohtajaan.

© Indoor Group Oy |Rekisteriseloste